آموزش مفهومی علوم هشتم

95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 17 ساعت
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 35 جلسه
مدرسین مرجان کلهر – فرناز فهیمی امید
 
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش علوم هشتم :

علوم هشتم شامل:

35 جلسه آموزشی

ارائه مثال های کاربردی متناسب با مفاهیم کتاب درسی
ارائه و توضیح فعالیت ها و تمرین های مشابه کتاب درسی 
ارائه تمرین ها و سؤالات مناسب برای مرور درس و آمادگی برای آزمون ها 
استفاده از انیمیشن، فیلم و شکل های مناسب آموزشی برای یادگیری بهتر 
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی مطابق با اهداف آموزشی کتاب

 مدیر علمی دپارتمان علوم ابتدایی و متوسط اول: احمد احمدی – بهمن فخریان (مؤلفین کتاب درسی)

 نویسنده سناریوی آموزشی: مرجان کلهر – فرناز فهیمی امید

 مدرس: مرجان کلهر – فرناز فهیمی امید

جلسات دوره ‌
تغییرهای شیمیایی در زندگی
36 دقیقه
تغییرهای شیمیایی در زندگی و حل تمرین
23 دقیقه
از درون اتم چه خبر
39 دقیقه
از درون اتم چه خبر و حل تمرین
26 دقیقه
تنظیم عصبی - قسمت اول
32 دقیقه
تنظیم عصبی - قسمت دوم
21 دقیقه
حس و حرکت - قسمت اول
34 دقیقه
حس و حرکت - قسمت دوم
30 دقیقه
حس و حرکت - قسمت سوم
19 دقیقه
تنظیم هورمونی - قسمت اول
28 دقیقه
تنظیم هورمونی - قسمت دوم
24 دقیقه
الفبای زیست فناوری - قسمت اول
30 دقیقه
الفبای زیست فناوری - قسمت دوم
21 دقیقه
الفبای زیست فناوری - قسمت سوم
16 دقیقه
تولید مثل در جانداران - قسمت اول
29 دقیقه
تولید مثل در جانداران - قسمت دوم
31 دقیقه
تولید مثل در جانداران - قسمت سوم
21 دقیقه
الکتریسیته ساکن - قسمت اول
58 دقیقه
الکتریسیته ساکن - قسمت دوم
42 دقیقه
تمرین های الکتریسیته ساکن
33 دقیقه
الکتریسیته جاری - قسمت اول
39 دقیقه
الکتریسیته جاری - قسمت دوم
32 دقیقه
تمرین های الکتریسیته جاری
25 دقیقه
مغناطیس - قسمت اول
27 دقیقه
مغناطیس - قسمت دوم
27 دقیقه
کانی ها
20 دقیقه
سنگ ها
32 دقیقه
هوازدگی
26 دقیقه
حل تمرین کانی ها، سنگ ها، هوازدگی
24 دقیقه
نور و ویژگی های آن - قسمت اول
34 دقیقه
نور و ویژگی های آن - قسمت دوم
23 دقیقه
شکست نور - قسمت اول
23 دقیقه
شکست نور - قسمت دوم
37 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.